Co hodláme prosazovat - Program 2014

Jako první ze všech kandidujících subjektů jsme zveřejnili program pro volby 2014. 
 
 

Školství, volnočasové a sportovní aktivity

Začali jsme investovat do našich dětí, budeme v tom pokračovat

 

Chceme:

 • najít efektivní využití budovy na Riegrově ulici po její rekonstrukci - diskuze s veřejností
 • vytvořit střednědobou koncepci školství
 • pokračovat v investicích do oprav a zlepšení podmínek v mateřských a základních školách, dokončit rekonstrukci ZŠ Smíškova
 • pružně reagovat na nedostatek míst v mateřských školách, spolupracovat s neziskovými organizacemi na vyřešení situace neumístěných dětí v souladu s legislativou
 • operativně řešit kapacitu základních škol (dokončení nadstaveb na ZŠ nám. 28. října)
 • podporovat netradiční způsoby vzdělávání v mateřských a základních školách
 • podporovat vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami
 • podporovat činnost Domu dětí a mládeže, Junáku, Brďa a ostatních spolků a organizací zajišťujících volnočasové aktivity dětí a mládeže
 • podporovat činnost Rodinného centra Studánka a prorodinných aktivit
 • podporovat volnočasové aktivity a sport pro všechny (lezecká stěna, …)
 • vytvořit střednědobou koncepci sportu
 • podporovat činnost sportovních klubů (dotační tituly města, revize kritérií přidělování finančních prostředků)
 • pokračovat v dalších etapách rekonstrukce koupaliště
 • podporovat spolky a neziskové organizace (dotační titul města, propagace v tišnovských médiích, podpora organizací podílejících se na osvětě a prevenci – např. Svaz diabetiků)

 

Kultura a propagace města

Tišnov jako kulturní a turistické centrum regionu

 

Chceme:

 • skutečnou koncepci kultury a koncepci propagace města, propagaci oddělíme a vrátíme pod město
 • Tišnovské televizi a Tišnovským novinám vrátit funkci zpravodaje o dění ve městě, na radnici, prostor k propagaci dáme příspěvkovým organizacím
 • rekonstrukci letního kina a využití jeho areálu pro veřejnost
 • rozvíjet činnost Městského kulturního střediska, Městské knihovny a Muzea, podpoříme zlepšení služeb – přizpůsobíme provozní dobu potřebám občanů, podpora elektronické rezervace a prodeje vstupenek, zavedení automatických informací o akcích, …
 • podporovat oblastní kulturní přehlídky amatérských skupin a spolků
 • podporovat festivaly profesionálů a amatérů
 • podpoříme zapojení dětí do kulturních akcí – spolupráce s mateřskými a základními školami, základní uměleckou školou a domem dětí a mládeže
 • podporovat trhové slavnosti a farmářské trhy
 • zřídit funkční a dostupné informační centrum
 

Sociální služby

Podpoříme ty, co pomohou Vám

 

Chceme:

 • pokračovat v projektu Komunitní plánování sociálních služeb a vycházet z jeho doporučení
 • podporovat optimální síť sociálních služeb ve městě vycházející z aktuálních potřeb občanů (vzhledem ke změně financování sociálních služeb a nutné finanční spoluúčasti města, navýšíme finanční prostředky z rozpočtu města)
 • podporovat terénní pečovatelskou, ošetřovatelskou a asistenční službu
 • úzce spolupracovat s poskytovateli sociálních služeb – Centrum sociálních služeb, Oblastní charita Tišnov, Domov pro seniory sv. Alžběty v Žernůvce, Domov pro seniory v Předklášteří
 • podporovat provoz Centra sociálních služeb
 • podpořit projekty poradenství pro rizikovou mládež a její rodiče
 • podporovat činnost a udržení nízkoprahového centra Klub Čas, garantovat finanční spoluúčast města
 • přidělovat nízkorozpočtové byty v majetku města potřebným na základě prokazatelné potřeby, zrevidovat kritéria přidělování, zavést bodový systém, provést audit současných nájemních smluv
 • využít dotačních titulů pro zřízení startovacích bytů pro začínající rodiny a mladé lidi v sociálně obtížné situaci
 • podporovat ve spolupráci se zákonem a ve spolupráci s Úřadem práce veřejně prospěšné práce ve prospěch města
 • zvýšit počet specializovaných sanitek rychlé zdravotnické záchranné služby
 • podporovat zachování lékařské služby první pomoci
 • pokračovat v odstraňování bariér ve městě, veřejných budovách, obchodech a provozovnách
 • vyřešit dopravní dostupnost nemocnice (i polikliniky) pro občany – veřejná doprava
 • aktuální a potřebné informace pro občany na webu města – postup při řešení obtížných situací, dokumenty, tiskopisy

 

Životní prostředí

Zdravé město a jeho okolí

 

Chceme:

 • nedovolit vznik kafilerní bioplynové stanice, dokud nebude tento problém trvale řešit
 • nový územní plán
 • rozšířit motivaci vedoucí k lepšímu třídění odpadů již u občanů
 • motivovat a zapojit do třídění odpadů provozovatele, podnikatele, organizace
 • získat finanční prostředky na obnovu alejí a výsadbu zeleně z dotačních titulů
 • garantovat kvalitu prováděné výsadby a údržby veřejné zeleně, udržování veřejných prostranství
 • podporovat konání farmářských trhů
 • podporovat projekt rekonstrukce náměstí – vodní prvky, zeleň, květiny, relaxační zóna
 • podporovat aktivity občanů vedoucí ke zkvalitnění veřejné zeleně, veřejných ploch, výzdoby, atd.
 

Doprava

Tišnovem plynule a bezbariérově

 

Chceme:

 • prosazovat rekonstrukci vlakového nádraží – rekonstrukce podchodu, bezbariérový přístup na nástupiště, informační systém o odjezdech vlaků, výstavba nového nástupiště u výpravní budovy s cílem přemístění vlaků mezi Brnem a Tišnovem na první kolej = úrovňový přestup vlak - autobus
 • pokračovat v rekonstrukci chodníků, odstraňovat bariéry ve městě a veřejných budovách, spolupracovat s majiteli obchodů a provozoven
 • propojit prostor nádraží s mostem do Předklášteří včetně cyklostezky
 • propojit klíčová místa ve městě veřejnou dopravou - nemocnice, nádraží, náměstí, CSS, sídliště a okrajové lokality, nákupní centra
 • navázat na projekty vedoucích k rekonstrukci krajských komunikací – Brněnská, Riegrova, atd.
 • prosadit zastávku na Černohorské ul. – zlepšit tím dostupnost nemocnice, ZŠ Smíškova
 • prosadit kruhovou křižovatku Na Humpolce
 • pokračovat v rekonstrukci městských komunikací s důrazem na bezpečnost a dostatek parkovacích míst – Osvobození, Halasova, atd.
 • posílit nedostatek parkovacích míst na Honech
 • zrekonstruovat ulici Smíškova souběžně s výstavbou chodníku k ZŠ
 • upravit provoz a parkování pod ZŠ nám. 28. října – s důrazem na bezpečnost dětí
 • postupně zvýšit bezpečnosti křižovatek ve městě
 • vybudovat obratiště pod kulturním domem v Hajánkách
 • propojit lokalitu Hony s centrem města chodníkem i cyklostezkou
 • vybudovat plnohodnotný chodník pro pěší pod Sychrákem
 • zahájit rekonstrukci komunikací a chodníků v oblasti Za Mlýnem
 • řešit otázku parkování v centru města

 

Podnikání a rozvoj pracovních příležitostí

Rovný přístup ke všem formám podnikání

 

Chceme:

 • pokračovat v rovném přístupu ke všem podnikatelským subjektům
 • pokračování v zadávání veřejných zakázek formou elektronických aukcí
 • napojit pozemky určené k podnikání na komunikaci – Díly pod městem
 • vytvořit podmínky pro vznik tzv. podnikatelského inkubátoru
 • na veřejné zakázky získávat finanční prostředky z dotačních titulů
 

Komunální služby a infrastruktura

Čisté a upravené město pro všechny

 

Chceme:

 • dále zlepšovat péči o vzhled města
 • společný nákup energií pro občany – veřejná aukce zaštítěná městem, zvýhodněné ceny pro občany
 • snižovat náklady na třídění odpadů
 • podporovat rozvoj svozové společnosti KTS Ekologie s.r.o., ve které město Tišnov vlastní podíl
 • rozšířit služby sběrného dvora – možnost uložení dalších druhů odpadů, odběr kompostu zdarma, …
 • posílit vodní zdroj v místní části Hájek–Hajánky
 • ve spolupráci se SVK realizovat odkanalizování lokalit Za Mlýnem, Mrštíkova, Cihlářská, Mahenova
 • podporovat charitativní akce – třídění darovaných věcí na sběrném dvoře
 • zamezit znečišťování veřejných prostranství – důrazné postihy, spolupráce s městskou policií
 • řešit vhodné umístění a realizaci veřejného WC
 • postupně realizovat rekonstrukci a doplnění veřejného osvětlení
 

Bezpečnost

Záleží nám na vaší bezpečnosti

 

Chceme:

 • kvalitní spolupráci mezi městskou a republikovou policií
 • apelovat na zvýšení početního stavu policistů v obvodním oddělení Tišnov
 • navázat na spolupráci s organizacemi pracujícími s mládeží v rámci prevence kriminality
 • prostřednictvím městské policie se více zaměřit na rizikové lokality a rizikové skupiny
 • dovybavit městskou policii tak, aby co nejlépe mohla plnit úkoly, pro které byla zřízena
 • rozšířit kamerový systém s napojením na městskou policii
 • podpořit vznik dopravního hřiště
 • pro zvýšenou bezpečnost občanů a ochranu psů zavést povinnou registraci zvířat tetováním nebo čipem, zavést vyhlášku povinné registrace chovatelů psů, příspěvek na čip, předávání zatoulaných psů přímo majiteli)
 • vymezit plochy se zakázaným vstupem psů – dětská hřiště apod.
 • veřejnou vyhláškou zakázat podomní prodej
 

Městský úřad

Komunikativní a otevřený úřad

 

Chceme:

 • vycházet z potřeb občanů, zlepšit funkčnost, modernizovat úřad
 • elektronický úřad pro občany – zjednodušíme komunikaci občanů při získávání informací – přehledné a intuitivní stránky města, možnost ukládání informací do telefonu – QR kód, zasílání aktualit z úřadu emailem, interaktivní komunikace, …)
 • podporovat poradenství příspěvkovým organizacím, pravidelně komunikovat a spolupracovat, nabídnout jim možnost využití právníka města
 • dávat prostor občanům, mít možnost se vyjádřit k aktuálně řešeným problémům, zapojit je do chodu města – besedy, diskuze, sběr podnětů elektronickou cestou
 • poskytovat včasné a pravdivé informace občanům o všem, co se týká města, veřejné diskuze k aktuálním problémům
 • podporovat restrukturalizaci úřadu – zjednodušení organizace
 • zavést standarty kvality fungování úřadu a pravidelně je ověřovat, budeme usilovat o získání certifikátu kvality úřadu
 • nadále pokračovat v online přenosech z jednání zastupitelstva, včasné a přehledné zveřejňování materiálů a zápisů ze zastupitelstva
 • efektivně využívat stávající komise rady a výbory zastupitelstva k vyhodnocování a plánování připravovaných záměrů města, zadávat komisím a výborům konkrétní úkoly k řešení
 • provádět účinnou prezentaci vyhlášek a vyžadovat jejich dodržování, provádět kontrolu, motivovat občan k jejich dodržování
 • bonusový program občanům – preference bezhotovostních plateb, návštěvy a využívání městských zařízení, třídění odpadů, při aktivním zapojení do chodu města
 • dát možnost zaregistrovat si návštěvu úřadu mimo úřední hodiny do 18.00 – 19.00 (po, st)
 • pokračovat ve zprůhlednění zadávání veřejných zakázek – zveřejnění vyhlášení, kritérií a vítězů na internetu
 • možnost občanů vyjadřovat se k práci úředníků, vyžadovat od všech úředníků vstřícný, loajální a profesionální přístup
 • zveřejňovat informace o průběhu přidělování dotací a grantů
 • při řízení a plánování vycházet ze Strategického plánu města Tišnov
 • pokračovat v projektu vycházky s radními, organizovat pravidelná veřejná setkávání občanů a zastupitelů