Náš program za Věcí veřejné z roku 2010


 ü     Zprůhlednit zadávání zakázek města - nahradit obálkové metody veřejnou aukcí nejlepších nabídek.
 

 ü     Otevřená radnice – zlepšit informovanost a komunikaci s občany,  důsledně zveřejňovat rozhodnutí jednotlivých komisí, zveřejňovat hlasování jednotlivých zastupitelů, zohledňovat petice občanů.


 ü     Prosazení změny územního plánu – zastavit záměr vybudování kafilerní bioplynové stanice a dalších fotovoltaických elektráren na zemědělské půdě, podporovat lokality pro stavbu rodinných domů s důrazem na kvalitu bydlení.

 

 ü     Efektivní hospodaření s majetkem města – vypracovat střednědobou investiční koncepci v souladu s potřebami občanů a na jejich potřeby se ptát pomocí moderních informačních technologií. Investice rozdělovat rovnoměrně ve všech částech města.
 

 ü     Investice do škol - již žádné přecházení žáků mezi budovami ZŠ Smíškova, podpořit zřízení jeslí, rozvíjet volnočasové a sportovní aktivity.
 

 ü     Sociální politika – sociální byty přidělovat opravdu potřebným, podporovat péči o zdravotně postižené a starší občany, důsledně prosazovat bezbariérovost veřejných budov, vytvořit bezbariérovou trasu nádraží-poliklinika-nemocnice, podporovat veřejně prospěšné práce pro město.
 

 ü     Energetika - přestat upřednostňovat neefektivní centrální způsob plynového vytápění a ohřevu vody, umožňovat zřizování lokálních plynových kotelen. Prosadit srozumitelný způsob účtování plateb za vytápění a ohřev vody.
 

 ü     Rozvoj města – zajištění rekonstrukce nejvíce problematických ulic ve spolupráci s krajem, najít způsob odklonění těžké dopravy přes město, využívat evropské dotace pro rozvoj dopravy, pracovních příležitostí, školství a kultury, snažit se zlepšit životní úroveň a životní prostředí.

 

 

 

 

 

Politika zdravého rozumu 

 

Uplatňujeme principy odborného přístupu a zdravého rozumu. Usilujeme o změny a správu věcí veřejných v souladu se zájmy a potřebami obyvatel města Tišnova. Budeme podporovat všechny rozumné návrhy ostatních subjektů, budou-li ve shodě s potřebami a zájmy obyvatel města.

 

Věci veřejné staví na třech základních pilířích:

·     ODBORNOST – aktivní, otevřené a věcné hledání řešení problémů, které občany tíží nejvíce, a to ve spolupráci s odborníky pro danou oblast.

·     INICIATIVA – nabídka nových cest k zapojení občanů do veřejných diskuzí. Víra v to, že občan podílející se na věcech veřejných je znakem dobře fungující společnosti.

·     SLUŠNOST – dodržování slibů. Garance prosazování většinového názoru voličů. Věci veřejné jsou politickou stranou, která staví na přímé demokracii a vychází ze spolupráce se samotnými občany.
 

 1. Transparentnost veřejných zakázek

Součástí boje proti korupci je snaha VV o zprůhlednění zadávání zakázek a o kontrolu prostoru, který korupční chování umožňuje.Součástí snahy o transparentní soutěž je zastavení soutěží prováděných prostřednictvím třetích osob

 Chceme:

      ·        snížit prostor pro korupci

      ·        zjednodušit kritéria pro účast ve veřejných zakázkách

      ·        přidělování veřejných zakázek formou veřejné aukce v režii města

      ·        uveřejňovat vítěze aukce ihned  na městském webu v plném znění

      ·        provádět důraznou kontrolu pověřených osob a úředníků

      ·        ohlášení každé korupční nabídky do 24 hodin v souladu s Etickým kodexem 

      ·        zveřejňovat informací o průběhu přidělování dotací a grantů,  všechny vítězné projekty vyvěsíme na  internetu

      ·       zveřejňovat znění veřejných zakázek ve veřejném informačním systému

      ·       zastavit veřejné zakázky šité pro jednoho konkrétního dodavatele

      ·       vedle požadovaných kvalifikačních předpokladů zavést hodnotící kritéria – kvalita s ohledem na cenu

      ·     neumožnit účast veřejných zakázek firmám s neznámou vlastnickou strukturou

      ·      regulovat plány a investice v části města Hony

 

2. Efektivní hospodaření s majetkem města, střednědobá investiční koncepce

Město musí efektivně hospodařit s svým majetkem, má jej zachovávat, udržovat a rozšiřovat nesmí jej prodávat pod cenou.
Nechceme, aby docházelo k neefektivním investicím na úkor potřebnějších aktivit.


Chceme:

    ·      zajistit průběžné důkladné kontroly plnění zakázek s osobní zodpovědností pověřeného pracovníka

    ·      zhodnocovat městský majetek

    ·      nalézt možnost vykonávat některé činnosti pro město vlastními složkami a tím snížit náklady 

    ·       vytvořit střednědobý  plán pro investice

    ·       upřednostnit investice do oprav silnic, inženýrských sítí, osvětlení, chodníků, rozšiřování zeleně

    ·       dohlížet na budování bezbariérových přístupů do obchodů, bank, pošt, zdravotnických zařízení a ostatních             veřejných budov

    ·       zaměřit se na zvýšení kvality bydlení ve všech částech města

 

3. Otevřená radnice, zlepšení informovanosti a komunikace s občany, referenda pro komunální politiku

Maximální otevřeností si chceme získat důvěru občanů. Politika potřebuje obousměrnou komunikaci a my věříme, že nám občané oplatí otevřenost stejnou mincí.  
Provést audit městských  vyhlášek. Dle potřeby provést  zásadní úpravy v oblastech veřejného pořádku, nočního klidu, parkování, pobíhání psů, znečišťování prostředí apod. 
Nevýhodné smlouvy je potřeba nahradit novými, umožní-li to právní systém.

Zavazujeme se neuzavírat smlouvy na dlouhé období.          

Chceme:

 • provést personální audit  na městském úřadě
 • poskytovat informace občanům o všem, co se týká města
 • efektivně využívat zpravodaje Tišnovské noviny, Tišnovskou televizi, webové stránky města a regionální tisk
 • podávat pravidelně informace občanům z jednání Zastupiltelstva města – internet, webová kamera na jednání zastupitelstva, možnost online dotazů přímo na jednání zastupitelstva
 • podporovat aktivní fungování  kapitoly Diskuzní fórum, zřízení kapitoly Vaše požadavky a Ptejte se starosty na městském webu
 • zaujmout vstřícný postoj ke každé iniciativě
 • na radnici dosadit politiky, kteří slouží občanům, nikoliv vyvoleným
 • efektivně využívat stávající komise k vyhodnocování a plánování připravovaných záměrů města
 • novelizovat městské vyhlášky po diskuzi s odborníky, komisemi i veřejností
 • provádět účinnou prezentaci vyhlášek a vyžadovat jejich dodržování, provádět kontrolu
 • prověřit výhodnost nájemních a servisních smluv města
 • ukončit nevýhodné smlouvy dle právních možností
 • uzavírat nové smlouvy s kratší platností
 • zastavit negativní dopad dlouhodobých smluv

 

4. Prosazení změny územního plánu

S důrazem na ochranu životního prostředí budeme prosazovat změnu územního plánu, která bude respektovat ochranu životního prostředí a zároveň přispěje k vytvoření nových pracovních míst. Velkým problémem je parkování ve městě, nevyhovující komunikace ve středu města, nepřiměřené zatížení některých ulic osobní, ale hlavně nákladní dopravou.Musíme bezpodmínečně i na místní úrovni zastavit prosazování diskutabilních  staveb jako je bioplynové stanice BPS nebo fotovoltaické sluneční elektrárny   – dotované zdroje energie. Realizace takových projektů  přinese kromě zničení životního prostředí  neúnosné navýšení cen elektřiny, které se týká každé domácnosti, každého občana. Pouze majitelům těchto zařízení přinese multimilionové zisky.

Naší vizí je převést hlasování o otázkách, jež se občana bezprostředně dotýkají, do nejjednodušší formy. Tím je hlasování pomocí  elektronické sítě, zavedení referend.

Chceme:

 • změnu územního plánu, důslednou kontrolu jeho prosazování a dodržování
 • zastavit plánované vybudování bioplynové stanice, fotovoltaických elektráren
 • podpořit obnovení Technických služeb města, zajistit dostatečný úklid města
 • zajistit pravidelnou a řádnou údržbu komunikací a chodníků nejen v zimním období
 • zajistit dostatečné množství odpadkových košů a jejich pravidelné vyprazdňování
 • pokračovat v plánovaném zřizování  parků a rekreačních zon
 • podporovat růst pracovnách příležitostí,  zlepšovat podmínky pro drobné podnikatele
 • pravidelnou péči a udržování zeleně ve všech částech města
 • zpracovat smysluplný projekt pro řešení dopravy ve městě - podporovat plánované zklidnění dopravy v centru města – jednosměrná Brněnská ulice, velký provoz na ulici Dvořákova
 • nalézt vhodné plochy pro tvorbu parkovacích ploch v celém městě

 

5. Investice do škol, podpora volnočasových a sportovních aktivit

Podpořit investice na vybavení mateřských a základních škol, podporovat existenci stávajích škol všech typů, podpořit zřízení jeslí ve městě. Předpokládáme, že při napnění volného času dětí a mládeže zájmovou činností lze snížit trestnou činnost a zvyšovat mravní  úroveň mládeže.

Chceme:

 • podpořit záměr zbudování nástavby budovy na základní škole na Smíškově ulici 
 • podpořit zřízení jeslí ve městě - pro děti mladší 3 let
 • pokračovat v rekonstukcích a dlouhodobě plánovaných opravách základních a mateřských škol
 • více investic pro vybavení mateřských škol a základních škol
 • podporovat činnost Rodinného  centra Studánka
 • umožnit sportovní činnost neorganizovaným občanům
 • podporovat činnost stávajících sportovních klubů
 • podporovat činnost spolků a organizací zajišťující  volnočasové aktivity dětí a mládeže 
 • podporovat činnost nízkoprahového centra Klub Čas, podpořit další aktivity a rozšíření podpořit rozvoj poradenství pro rizikovou mládež a jejich rodiče
 • vypracovat projekt na vybudování Lanového centra v Tišnově
 • prosadit rekonstrukci koupaliště Grado, které by bylo po rekonstrukci dostupné všem občanům

 

6. Sociální politika

Sociální politika by měla vycházet ze skutečných potřeb občanů města. Prosazujeme zveřejňování žádostí o sociální byty,  jejich přidělování. Chceme tím docility, aby byty získávali skutečně potřební.

Chceme:

 • vytvářet důstojné životní podmínky pro nejvíce potřebné
 • podporovat pečovatelskou službu a asistenční službu
 • podporovat investice do domu s pečovatelskou službou
 • vytvářet finanční fond pro postupnou výstavbu několika sociální bytů
 • přidělovat sociální byty potřebným na základě prokazatelné potřeby, nikoliv jako zdroj spekulací
 • zavést startovací byty pro začínající rodiny, mladé lidi v sociálně obtížné situaci
 • zlepšení péče o zdravotně postižené, znevýhodněné – bezbariérový přístup do veřejných budov, obchodů
 • vytvořit pracovní dílnu pro zdravotně postižené
 • podporovat v souladu se zákonem zavedení veřejně prospěšných prací ve prospěch města
 • podporovat tradiční kulturní život ve městě
 • vypracovat projekt pro zlepšení atraktivnost města pro turistický ruch

 

 7. Kontrola rozvodů dodávky tepla do domácností, kontrola ceny tepla ve městě

Nelíbí se nám současný systém centrálního vytápění bytových domů a budov v majetku města. Chceme se zasadit o zrušení monopolu vytvořením konkurenčního prostředí, které zajistí snižování ceny tepla a nepřipustit další navyšování ceny realizováním zbytečných záměrů. TeploT má monopol na dodávku tepla a teplé vody v celém městě. Přivádění tepla na delší vzdálenosti způsobuje ztráty, které zaplatí všichni odběratelé. Zasadíme se o snížení nebo alespoň zastavení stoupání ceny tepla do vašich domovů.

Chceme:

·                pravidelně kontrolovat stav rozvodů tepla, cenu tepla ve městě

·                zajistit kontrolu rozvodů dodávky tepla do domácností

·                audit současné smlouvy o dodávce tepla a smlouvy Města Tišnov s firmou Teplo T

·                kontrolovat cenu tepla ve městě

·                podporovat zřizování vlastních kotelen

 

8. Využívání evropských dotací pro rozvoj dopravy, pracovních příležitostí, školství a kultury, zlepšení životní úrovně a životního prostředí

Dotační politika je jednou z kapitol. kde máme stále rezervy. Ve spolupráci s euro-manažery  a odborníky na problematiku dotací a projektů lze vyřešit nejeden problém v komunální politice. Dotací využívat  k rozvoji města bez zadlužování.

 Chceme:

 • využít veškerý prostor pro získání evropských, státních i krajských dotací
 • spojení čerpatelných finančních zdrojů s projekty, které pomohou rozvíjet naše město
 • udržovat jeho historické a kulturní památky
 • budovat dopravní infrastrukturu, podporovat vznik pracovních mÍst
 • podporovat ochranu životního prostředí