Jak to vypadalo dříve?

Co se podařilo?

 

Zastavit záměr vybudování kafilerní bioplynové stanice na 5 let

Prosadili jsme změnu regulativu /x v územním plánu, což následně vedlo k negativnímu stanovisku Krajského úřadu JMK v procesu posuzování vlivu stanice na životní prostředí. V návrhu nového územního plánu je nemožnost výstavby stanice rovněž ošetřena, ale ten doposud nebyl schválen, protože přišla řada připomínek (především z Honů za Kukýrnou) a aby jim mohlo být vyhověno je v současné době upravován. Projednán bude po volbách 2014.

 

Zprůhlednit zveřejňování zakázek města

Nahrazení obálkové metody veřejnými aukcemi, zveřejňování na internetu.

 

Otevřená radnice

Zlepšení informovanosti a komunikace s občany; přímé přenosy ze zastupitelstva; nově mají občané možnost si přečíst text, jenž zastupitelé využívají ke svému rozhodování; důsledné zveřejňování zápisů z rady, zastupitelstva, komisí, výborů; zlepšení webových stránek města; zavedení a zveřejňování dotační politiky města pro oblast sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb, neziskových organizací
a spolků; zavedení transparentního účtu; zřízení rozklikávacího rozpočtu (započali jsme práce,  spuštěn byl až po našem odvolání); rozšíření služeb podatelny pro občany; rozšíření úředních hodin - pátek; zavedení docházkového systému pro úředníky - možnost zjistit na webu města přítomnost úředníka na pracovišti.

 

Efektivní hospodaření s majetkem města

Přehodnocení účtů města – zvýhodněné úročení vkladů; rovnoměrné rozdělování investic v rámci celého města; získání dotačních titulů na tyto investice; cenově zvýhodněný nákup energií a telefonních služeb pro úřad a příspěvkové organizace; vypovězení nevýhodných smluv pro město - svoz odpadu, údržba komunikací a chodníků, veřejné zeleně; uzavření nových smluv - revize a změny nájemních smluv u pronájmu nebytových prostor; zavedení časového registračního systému pro občany při jednání na úřadě.

 

Investice do škol

Revitalizace a zateplení ZŠ nám. 28. října, MŠ Sluníčko Na Rybníčku, MŠ U Humpolky, podpora RC Studánka - revitalizace nové budovy z chátrající budovy pro projekt miniškolky a jiných aktivit; získání dotace na zateplení ZŠ Smíškova; prosazení úvěru na pokrytí spoluúčasti na projektech realizovaných z dotačních titulů.

 

Sociální politika

Kompletní revitalizace objektů Centra sociálních služeb, oprava chodníků, vybudování bezariérových tras po Tišnově, ocenění bezbariérových provozoven; vypracování funkčního komunitního plánu sociálních služeb; zvýšení investic do sociálních služeb; zapojení pracovních skupin zabývajících se sociální problematikou do spolupráce; finanční spoluúčast města na dalším fungování Klubu Čas a Chráněného bydlení ve Skryjích; zavedení dotačního titulu pro poskytovatele sociálních služeb; podpora veřejně prospěšných prací. 

 

Energetika

Podpora výstavby kogeneračních jednotek s cílem fixace nebo případného snížení ceny za dodávku tepla  z centrálního systému pro občany.

 

Rozvoj města

Zajištění rekonstrukce nejvíce problematických ulic  - Nerudova, Jiráskova, Družstevní, zjednosměrnění dopravy na ulici Brněnská; prosazení, vypracování projektu a získání dotace na projekt parkoviště Na Loukách a opravu terminálu autobusového nádraží; digitalizace a revitalizace kina Svratka; opravy mateřských a základních škol, městských budov -  Brněnská 2, Komenského nám 145, Polní 639.

 

Komunální služby

Výrazně snížit náklady na likvidaci odpadu a tím zachovat cenu svozu pro občany; provádět údržbu města vlastními silami; získání dotací na tuto oblast v celkové výši cca 5 milionů Kč; zlepšit služby a vybavení sběrného dvora.